Pályarendszabályok

A bejegyzés kalkulált olvasási ideje 1059 másodperc.

A belépőjegy, valamint a labdarúgó bérlet vásárlója és a Békéscsaba 1912 Előre Futball ZRt. között szerződéses jogviszony keletkezik a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a pályarendet megsérti, a Békéscsaba 1912 Előre Futball ZRt. (mint rendező) a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

A pályarendszabályok és kiegészítései érvényesek: elektronikus felületen vagy a létesítménynél elhelyezést követően azonnal.

hu Pályarendszabályok – Kórház utcai Stadion

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

– Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

– Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal.

– Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.

– Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.

– Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.

– Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.

– A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.

– Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.

– Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:

– Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.

– Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.

– A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

– Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

– Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.

– Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el.

– Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

– A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.

– Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

– Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

12. Akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvényen történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti (Stv. 73. § szerint).

A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

  • Nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, szabálysértési kitiltás vagy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;

Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.

A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

Figyelemfelhívó – nem teljes – felsorolásként bemutatunk néhány jellegzetes tárgyat, eszközt melyek bevitele tilos: zsebkés, esernyő, spray, csavarhúzó, üvegpalack, műanyag palack, pirotechnikai eszköz, fegyver.

tiltott_eszkozok

Köszönjük, hogy betartja a szabályokat és ezzel is hozzájárul a labdarúgás sikereihez!
Jó szurkolást, jó szórakozást kívánunk!

line_purple

szabalyok

line_purple

 Stadion regulations

There is a privity between the ticket, the purchaser of the football season ticket and Békéscsaba 1912 Előre Football Co. Ltd. during the match within the facilities. If the supporter violates the rule, he can be removed or prohibited from the sports event by Békéscsaba 1912 Előre Football Co. Ltd. (as organizer).

Stadion regulations

1. Supporters will only be allowed to gain entry into the stadion if the following are met:

– a valid ticket, season ticket or other form of valid entrance is produced

– When entering the personal data of the ticket, the season ticket or club card owner must correspond with that of the data in the identity card.

– alcohol and drugs are strictly not permitted, or if anyone is under the influence of intoxication

– does not have alcoholic drinks, drugs or any other item which are not allowed into the sports events and any other item which may be a threat to the safety of others, possession of which will lead to the organizer banning the supporter from the stadion

– does not have any banner or sign which could incite hatred or any flag or emblem which is prohibited by law

– is not under any ban or prohibited from entering the stadion

– allows for clothes and bags to be checked

– acknowledges that during the course of the sporting event, both sound and video of that person can be recorded

– acknowledges that during the course of the sporting event, the organizers will comply with the stadion regulations and will continuously check this is being adhered to.

2. The organizer will be responsible for checking the clothing and bags of supporters, identifying or removing the supporter in case, which will be carried out by police and stewards.

3. The supporter can only gain entry into the ground at the turnstile where the ticket, season ticket or invitation card is exclusively marked, or from where you can reach the sector/ block that is indicated on the ticket, season ticket or invitation card. The supporter can only leave the stadion from the entry point indicated on the ticket except the organizer or police order it differently.

4. Those supporters who either enter restricted areas or throw objects from the stands will be prosecuted. They can be held back by the organizer and given them in charge to the police.

5. The supporters at the sports events:

– will be obliged to comply with the stadion regulations, which have been laid down by the organizer.

– they will not be allowed to behave in such a way that may affect the sporting event or in dangers the event and those participating in the sporting event itself as well as the security staff

– will not be allowed to consume alcoholic drinks on international matches organized by FIFA and UEFA within the facilities. At Hungarian championship or cup matches drinks with around 5 % alcohol content are allowed with the contribution of the organizer.

– smoking regulations must be complied with

– incitement of racist or hatred behaviour will not be tolerated

– banners, flags on the fence, rail or post can only be placed if it is allowed by the organizer

– must leave the sporting event if the organizer or police order it

6. If the supporters do not comply with stadion regulations, they will be removed or held back until police arrive.

7. The supporter or supporters conjointly take responsibility for the damages resulting from breaking the safety rules. The compensation responsibility is not concerned with the supporter’s offense or criminal liability. The wrongdoer must reimburse all the damages for the sporting organization.

8. In order to proceed with safe sporting events, the organizer:

– supporters are informed about how they can gain entry, will be checked or removed in Hungarian, English, German and in the language of the foreign guest sport organization in public summons with visible pictograms outside and inside the sporting event

– is responsible for taking over and preserving the prohibited objects and giving them back when leaving as it is laid down in the regulations. If the owner does not apply for the object within two hours after the sporting event, the organizer conducts according to the custodial care.

– allowing for the identification of individual participants to be monitored by camera, with the images recorded and handled at the sporting event venue, entry points, public sports venues and in the designated parking areas.

9. The organizer contracts liability insurance for the participants.

10. For the safety of the supporters’ leaving the police can hold them back in the facilities from the supporting area of the other football team, police sector or the supporters’ escorting route.

11. If the sporting event is cancelled or it is held without supporters or with the restriction of supporters, the fee of the ticket is refunded within 3 days. If the sporting event is interrupted, the ticket is valid for the same event again next time.

12. Who has been removed from a sporting event or who has not been removed because of the organizers of the sporting event (directorial) intervention, an act of spectators was expected which disproportionately endangered the safety of the sporting event the organizer excludes him from participation in the sporting event. Anyone who violates the course rules in any other way may also be excluded.

Thank you for keeping the rules and helping make football more successful!

Enjoy the match!

line_purple

de Stadionordnung

Diese Stadionordnung gilt für das vertragliche Rechtsverhältnis, das durch den Erwerb von Tages – und Dauerkarten für Fußballspiele von der Békéscsaba 1912 Előre Futball GmbH begründet wird. Der räumliche Geltungsbereich dieser Stadionordnung erstreckt sich – während des Fußballspiels – auf die Bereiche der Sportanlage. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Vorschriften dieser Stadionordnung handelt, kann – von der Békéscsaba 1912 Előre Futball GmbH, als Veranstalter – ohne Entschädigung und ohne Erstattung des Eintrittsgeldes aus der Sportanlage verwiesen werden. Gegen Personen, die gegen die Stadionordnung verstoßen, kann ein Stadionverbot ausgesprochen werden.

Stadionordnung

1. Im Stadionbereich und in den Anlagen dürfen sich nur Personen aufhalten:
– die ein gültiges Ticket, d.h. Tageseintritts- oder Dauerkarte, oder einen sonstigen Berechtigungsausweis mit sich führen oder die ihre Aufenthaltsberechtigung für diese Veranstaltung auf eine andere Art nachweisen können.
– deren Personalien auf der Tageseintritts- oder Dauerkarte bzw. auf der Klubkarte beim Eintritt, mit denen auf den von der Behörde ausgestellten Ausweispapieren (Personalausweis, Reisepass, etc.) identisch sind.
– die nicht erkennbar unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stehen.
– denen das Mitführen folgender Sachen untersagt ist: alkoholische Getränke, Drogen, sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, Gegenstände, die der Sportveranstaltung gefährden, und/ oder deren Besitz vom Gesetz und Anbringen von den Veranstaltern verboten ist.
– die keine gewaltverherrlichenden Fahnen oder Transparente bzw. solche diktatorischen Symbole, deren Verwendung gesetzlich verboten ist, besitzten.
– die aus der Sportanlage nicht verwiesen wurden und/ oder gegen die kein Stadionverbot ausgesprochen worden ist.
– die ihre Zustimmung zur Durchsuchung von Bekleidung und Gepäck nicht verweigern.
– die unwiderruflich sowie zeitlich unbefristet für jegliche audiovisuellen Medien in die unentgeltliche Verwertung von Bild und/oder Ton seiner Person einwilligen, die im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung erstellt werden.
– die die ständige Kontrolle der Bestimmungen dieser Stadionordnung während der Sportveranstaltung von Veranstaltern zur Kenntnis nehmen.

2. Der Kontroll- und Ordnungsdienst des Veranstalters sowie die Polizei sind berechtigt, die Ober- und Beinbekleidung und die mitgeführten Gegenstände (z.B. Taschen) der Besucher zu untersuchen, ihre Identität zu überprüfen und sie aus der Sportanlage zu verweisen.

3. Die Besucher haben nur den ihnen auf der Tageseintritts- oder Dauerkarte bzw. auf der Einladung zugewiesenen Platz einzunehmen und auf dem Wege dorthin ausschließlich die dafür vorgesehenen Zugänge benutzen. Die Besucher dürfen die Sportanlage – sofern es von den Behörden nicht anders bestimmt wird – nur dort verlassen, wo sie die Sportanlage betreten haben.

4. Die Besucher dürfen die Bereiche, die als für Besucher nicht zugelassen gekennzeichnet sind, nicht betreten, bzw. mit Gegenständen oder Flüssigkeit aller Art auf diese Bereiche nicht werfen. Rechtswidrig Handelnde werden von Veranstaltern zurückbehalten und den Behörden übergeben.

5. Die Zuschauer:
– haben den Anordnungen der Polizei, der Feuerwehr, des Kontroll-, Ordnungs- und Rettungsdienstes, des Veranstaltungsleiters, des Sicherheitsbeauftragten sowie des Stadionsprechers Folge zu leisten.
– haben sich im Geltungsbereich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den Umständen unvermeidbar – behindert oder belästigt wird.
– dürfen während internationaler Fußballspiele, die von FIFA oder UEFA veranstaltet werden, keine alkoholischen Getränke konsumieren. Der Verkauf und Konsum von alkoholischen Getränken unter 5% Alkoholgehalt ist während der ungarischen Meisterschaft- und Pokalspiele mit Genehmigung der Veranstalter möglich.
– haben den Anordnungen im Zusammenhang mit Rauchen Folge zu leisten.
– dürfen kein rassistisches, fremdenfeindliches, gewaltverherrlichendes Verhalten aufweisen.
– dürfen Transparente und Fahnen erst nach der Genehmigung der Veranstalter und der Organisatoren auf den Zaun, auf das Geländer und auf die Säulen hängen.
– sind verpflichtet nach Aufforderung der Veranstalter, der Organisatoren oder der Polizei den Ort der Sportveranstaltung zu verlassen.

6. Personen, die gegen die Vorschriften der Stadionordnung verstoßen, können aus der Sportanlage verwiesen werden, oder von den Veranstaltern zurückbehalten und den Behörden übergeben.

7. Bei schuldhafter Zuwiderhandlung gegen die Stadionordnung haftet der Verletzer/ haften die Verletzer solidarisch und ist/ sind verpflichtet, an den Sportverein eine Vertragsstrafe zu zahlen, die nach Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit bestimmt und festgesetzt wird. Weitere darüber hinaus reichende Schadenersatz-, Unterlassungs- oder sonstige vertragliche Ansprüche bleiben unberührt.

8. Pflichte und Rechte des Veranstalters:
– Die Besucher werden von den Veranstaltern sowohl in der Sportanlage, als auch in deren Umkreis über die Eintrittsbedingungen, über die Kontrollmethoden und über die Möglichkeiten einer eventuellen Verweisung aus der Sportanlage mit Hilfe von Bekanntmachungen auf Deutsch und Englisch, und in der Landessprache der jeweiligen Gastmannschaft informiert.
– Verbotenerweise mitgeführte Sachen werden sichergestellt und, soweit sie für ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren nicht benötigt werden, nach dem Wegfall der Voraussetzung für die Sicherstellung auf Verlangen zurückgegeben oder nach Ablauf von zwei Stunden nach der Veranstaltung von den Veranstaltern in Gewahrsam genommen
– Aus Sicherheitsgründen und zur Abwehr von Gefahren werden die Sportanlage und der eingefriedete Bereich der Sportanlage videoüberwacht. Der Veranstalter ist berechtigt, Bild- und Tonaufnahmen der Besucher zu erstellen. Die Aufnahmen werden gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt.

9. Der Veranstalter hat für die Besucher eine Haftversicherung abgeschlossen.

10. Aus Sicherheitsgründen und zur Abwehr von Gefahren ist die Polizei berechtigt, die Besucher in der Sportanlage zurückzubehalten, bis die gegnerischen Zuschauer die Sportanlage oder den Zuständigkeitsbereich der Behörden verlassen.

11.Wenn die Sportveranstaltung ausgefallen ist, bzw. sie ohne Zuschauer oder mit Einschränkung der Zuschauerzahl stattgefunden hat, werden die Eintrittsgelder innerhalb von drei Arbeitstagen zurückerstattet. Bei Abbruch der Sportveranstaltung sind die Eintrittskarten für das wiederholte Spiel gültig.

12. Wer wurde von einem Sportereignis entfernt oder wer wurde wegen der Organisatoren des Sportereignisses nicht entfernt (Regie-) Intervention wurde ein Akt der Zuschauer erwartet, der die Sicherheit des Sportereignisses überproportional gefährdete Der Veranstalter schließt ihn von der Teilnahme an der Sportveranstaltung aus. Jeder, der auf andere Weise gegen die Kursregeln verstößt, kann ebenfalls ausgeschlossen werden.

Danke, dass Sie mit Ihrem ordnungsgemäßen Verhalten im Geltungsbereich dieser Stadionordnung zu den Erfolgen des Fußballs beitragen! Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

line_purple

Adatvédelem

Panaszkezelési szabályzat

line_purple